Regulamin


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis: planetadlasingli.pl

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 roku.
Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym regulaminem świadczenia usług. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami.

Informacje podstawowe

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.planetadlasingli.pl dalej: (Serwis) jest firma ForChange reprezentowana przez Martynę Guba , z siedzibą w Warszawie ul. Schroegera 82 lok 8, 01-828 Warszawa. Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: 118-123-94-77
 2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu.
 3. Przeglądanie zawartości strony internetowej planetadlasingli.pl nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne.
 4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu planetadlasingli.pl są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

&1 Definicje

REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym www.planetadlasingli.pl oraz będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
DANE KONTAKTOWE USŁUGODAWCY – to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. adres e-mail: kontakt@planetadlasingli.pl
DANE KONTAKTOWE UŻYTKOWNIKA – to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może się z nim skontaktować, obejmujące imię, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
SERWIS
– to serwis internetowy o nazwie: www.planetadlasingli.pl prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: planetadlasingli.pl. wraz ze wszystkimi sub-domenami i linkami.
USŁUGODAWCA – to firma ForChange reprezentowana przez Martynę Guba wpisana do Centralnej widencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod nr NIP: 118-123-94-77 z siedzibą w Warszawie (01-828) ul. Schroegera 82 lok 8 będąca administratorem Serwisu oraz Usługodawcą.
UŻYTKOWNIK
– to każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z serwisu: www.planetadlasingli.pl
SKRZYNKA E-MAIL- elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.
ZGŁOSZENIE ONLINE
– to wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej formularza rejestracyjnego wskazanego na stronie www.planetadlasingli.pl
OBYWATEL PLANETY – to użytkownik, dla którego został stworzony przez specjalistę i zatwierdzony przez usługodawcę indywidualny profil w ramach serwisu www.planetadlasingli.pl
PROFIL SINGLA
– to autentyczny profil z prawdziwym zdjęciem opracowany przez specjalistę na podstawie wypełnionej ankiety i w wyniku osobistego spotkania.
SINGIEL - to osoba pełnoletnia, nie będąca w związku małżeńskim.
BILET NA PLANETĘ
– imienna, unikatowa karta z licznymi przywilejami i uprawnieniami, z której mogą korzystać wyłącznie obywatele planety posiadający swój profil singla.

&2 Zasady Świadczenia Serwisu

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL: www.planetadlasingli.pl/regulamin.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 5. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatną Usługę udostępnienia formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.
 6. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie serwisu. Wypełnienie i przesłanie formularza stanowi dowód zapoznania się i zaakceptowania regulaminu.
 7. Usługodawca nie kontroluje ani nie weryfikuje danych podanych przez użytkowników w trakcie procesu zgłoszenia.
 8. Użytkownik oświadcza, że dane podawane przez niego w formularzu są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, usługodawca może uzależnić przyjęcie zamówienia użytkownika od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.

&3 Misja i Wizja

 1. Celem serwisu planetadlasingli.pl jest stworzenie przestrzeni dla singli w celu umożliwienia im nawiązywania kontaktów towarzyskich, budowania relacji poprzez podobieństwo, integrowania poprzez organizowanie przestrzeni do spędzania wolnego czasu, stworzenia przestrzeni do rozwoju osobistego, jak również rozwijania swoich pasji i zdobywania nowych umiejętności.
 2. Planetadlasingli.pl jest serwisem, który umożliwienia Użytkownikom zawieranie znajomości, w tym uczestniczenia w różnego rodzaju wydarzeniach, eventach, warsztatach, imprezach, aranżowanych randkach itp. poprzez stworzenia do tego celu możliwości w tym min. przez organizację tych wydarzeń i za pomocą innych rozwiązań technologicznych.
 3. Obywatelem planety dla singli może być każda osoba fizyczna, która jest singlem, w wieku powyżej 21 lat.
 4. Procedura otrzymaniu biletu na planetę i otrzymanie statusu obywatela planety przebiega stopniowo tj. za pośrednictwem skrzynki e-mail, na którą użytkownik otrzyma wiadomość po wypełnieniu formularza oraz po inicjującym spotkaniu z usługodawcą lub osobą przez niego wskazaną.
 5. Procedura otrzymania statusu obywatela planety jest objęta osobnym regulaminem przedstawianym podczas pierwszego spotkania.

&4 Prawa i Przywileje Użytkowników Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu planetadlasingli.pl użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się w celu utworzenia spersonalizowanego PROFILU z wykorzystaniem swoich danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie, wraz z wizerunkiem osobistym.
 2. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dane przekazane w formularzu lub innych ankietach oraz podczas spotkania.
 3. Planetadlasingli.pl nie gwarantuje sukcesu w nawiązaniu znajomości. Odpowiedzialności za nawiązanie lub nienawiązanie znajomości leży po stronie obywatela planety dla singli.
 4. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 5. Dostęp do profili osobowościowych ma wyłącznie usługodawca.
 6. Dane z profili mogą zostać udostępnione celem nawiązania kontaktu (po uprzednio wyrażonej, pisemnej zgodzie przez jego właściciela) innemu użytkownikowi posiadającemu status obywatela i specjalny profil w serwisie.
 7. Profile nie będą dostępne dla osób nie będących Obywatelami Planety.
 8. Profile nie będą widoczne na stronie serwisu.

&5 Wymagania Techniczne Konieczne dla Korzystania z Serwisu

 1. Aby korzystać ze strony internetowej planetadlasingli.pl użytkownicy powinni dysponować:
 2. a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet
  b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.
 3. W przypadku błędów lub problemów z wyświetlaniem się strony, należy zaktualizować swoją przeglądarkę do najnowszej wersji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 5. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są przedmiotem praw ich właścicieli.
 6. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

&6 Przetwarzanie danych

 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików "cookies".
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Administratorem danych jest ForChange Martyna Guba z siedzibą w Warszawie, ul. Schroegera 82/8, 01-828. Aby skontaktować się z nami wyślij wiadomość pod e-mail: kontakt@planetadlasingli.pl. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy: hostingodawca i zewnętrzna obsługa księgowa. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacja rozliczeniowa). Informujemy o przysługującym prawie dostępu do zebranych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

&7 Zmiana regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie.
 3. Usługodawca zamieszcza informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzemienia.

&8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2018 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zrób pierwszy krok to nic nie kosztuje!

Dołącz do Planety